top of page

Algemene voorwaarden 

 

HumanSpirit richt zich op: 

Opleidingen, coaching, workshops en training binnen het werkveld van bewustwording, persoonlijke ontwikkeling en verandering, in de meest ruimte zin. 
De client past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties.  


HumanSpirit is ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 72538104 
 
Bij inschrijving voor één van onze opleidingen of trainingen ga je akkoord met onderstaande leveringsvoorwaarden, die op elke opleiding en training van HumanSpirit van toepassing zijn. Lees deze leveringsvoorwaarden daarom goed door.

 

In onderstaande leveringsvoorwaarden staat beschreven: 

 

 • Hoe wij de kwaliteit van onze opleidingen en trainingen waarborgen 

 • Hoe jij je voor onze opleidingen en trainingen kan inschrijven 

 • Hoe lang jouw bedenktijd na inschrijving is 

 • Hoe je kan annuleren en welke kosten wij daarvoor in rekening brengen 

 • Wat er gebeurt als je van opleidingsgroep of trainingsgroep wil wisselen 

 • Wat er gebeurt als er te weinig inschrijvingen voor een opleiding of training zijn 

 • Hoe we omgaan met situaties van overmacht 

 • Wat er gebeurt als je door ziekte een opleidings- of trainingsdag mist 

 • Hoe de betaling en restitutie van opleidings- en trainingskosten geregeld zijn 

 • Hoe het zit met het copyright van het lesmateriaal dat je ontvangt 

 • Wat je kan doen als je onverhoopt een klacht hebt over een opleiding of training 
   

Algemeen 

 • Wanneer je je inschrijft voor een opleiding van HumanSpirit ga je een overeenkomst aan met HumanSpirit. 

 • Onderstaande leveringsvoorwaarden van HumanSpirit maken onlosmakelijk deel uit van elke overeenkomst die je met HumanSpirit sluit voor het volgen van een opleiding.  
  Bij inschrijving word je daarom verzocht deze leveringsvoorwaarden te accepteren. 

 • De mail waarin jouw inschrijving voor een opleiding wordt bevestigd bevat standaard een PDF van deze leveringsvoorwaarden. Daarnaast kan je als deelnemer de leveringsvoorwaarden van HumanSpirit ten allen tijde op de website inzien en desgewenst downloaden.  

 • Het cursusmateriaal, de catering, eventuele overnachtingen en jouw bewijs van deelname zijn standaard inbegrepen in de opleidingskosten. 
   

Privacy 

 • Alle informatie, die jij aan ons verstrekt of met ons deelt, wordt door HumanSpirit en haar assistenten en andere medewerkers vertrouwelijk behandeld. 

 • Voor meer informatie over hoe wij omgaan met jouw privacy, verwijzen we je graag naar onze privacyverklaring. Hierin kan je onder meer lezen welke gegevens wij verzamelen als jij je inschrijft en hoe wij deze  beveiligen. 

Kwaliteitswaarborg van onze opleidingen 

 • HumanSpirit verplicht zich tot het leveren van goed werk en verzorgt alle opleidingen naar haar beste inzicht en vermogen. 

 • Alle opleidingen van HumanSpirit worden afgesloten met een deelnemers evaluatie van de opleiding, de trainer(s), het cursusmateriaal en de locatie.  
  HumanSpirit gebruikt deze evaluaties om de kwaliteit van haar opleidingen, trainingen en trainers te monitoren en waar nodig aan te passen. 

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw gezondheid. In geval van twijfel neem je altijd contact op met jouw huisarts
   

Inschrijven voor een opleiding op locatie 

 • Voorafgaand aan de inschrijving voor de opleiding hebben wij een kennismakingsgesprek waarin wij kijken of de opleiding passend is voor je.  

 • Je wordt daarbij gevraagd jouw gegevens te verstrekken, onze leveringsvoorwaarden bij opleidingen te accepteren en een aanbetaling van €300,- van de opleidingskosten te voldoen. Het resterende bedrag betaal je in één keer hierna of in maximaal 3 termijnen. Ons betaalverzoek voor de eventuele openstaande opleidingskosten ontvang je uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de eerste opleidingsdag. Als de startdatum van de opleiding binnen deze periode valt betaal je het gehele bedrag zo snel mogelijk en minimaal vóór aanvang van de training, tenzij anders overeengekomen. 

 • Na je inschrijving ontvang je een mail met de bevestiging van jouw inschrijving. In deze bevestiging vind je in elk geval een korte beschrijving van de opleiding, de factuur van je (aan) betaling en onze leveringsvoorwaarden. 

 • In aanloop naar de opleiding ontvang je per mail aanvullende informatie over een evt. voorbereidende opdracht, de trainingslocatie en routebeschrijving. 

Bedenktijd na inschrijving en annuleren binnen de bedenktijd 

 • Na inschrijving voor een opleiding of training op locatie heb je een bedenktijd van 14 kalenderdagen, waarin je kosteloos en zonder opgaaf van reden mag annuleren.  
  Daarna is jouw inschrijving definitief en brengen we kosten in rekening als je onverhoopt wil annuleren. 

Annuleren na afloop van de bedenktijd 
 

 • Wanneer de bedenktijd van 14 kalenderdagen voor een opleiding of training op locatie voorbij is, rekenen we erop dat je gaat deelnemen aan de opleiding of training op locatie waarvoor jij je hebt ingeschreven. Concreet betekent dit dat wij financiële verplichtingen aangaan met onze trainer(s), assistent(en) en de trainingslocatie en dat we andere geïnteresseerden de toegang weigeren tot jouw plek. Daarom brengen we kosten in rekening, wanneer je na afloop van de 14 dagen bedenktijd annuleert: 

- Bij annulering > 6 weken voor aanvang training is de restitutie 100% 

- Bij annulering < 4 weken voor aanvang training is de restitutie 50% 

- Bij annulering < 2 weken voor aanvang training is er geen restitutie mogelijk 

Je kan jouw deelname aan een opleiding of training annuleren door ons een mail te sturen via humanspiritnu@gmail.com.  Op werkdagen beantwoorden we binnen 24 uur.  
Heb je ons een mail gestuurd waarin je aangeeft te willen annuleren en binnen 24 uur geen reactie van ons ontvangen, dan kan dit betekenen dat jouw mail door de spamfilter is tegengehouden. Neem in dat geval zo spoedig mogelijk telefonisch contact op met Jeannette Branderhorst 06-81128618, zodat we jouw annulering snel kunnen verwerken. 

Deelname uitstellen na afloop van de bedenktijd 

 • Het uitstellen van je deelname aan een opleiding of training na afloop van de bedenktijd betekent dat je jouw oorspronkelijke inschrijving in feite annuleert én dat je je inschrijft voor een nieuwe groep. We brengen hiervoor de gebruikelijke annuleringskosten voor jouw oorspronkelijke inschrijving in rekening, omdat wij voor jou inmiddels financiële verplichtingen zijn aangegaan richting de trainers, assistenten en de opleidingslocatie van deze opleidingsgroep of training. Dit betekent dat je: 

- Bij annulering > 6 weken voor aanvang training is de restitutie 100% 

- Bij annulering < 4 weken voor aanvang training is de restitutie 50% 

- Bij annulering < 2 weken voor aanvang training is er geen restitutie mogelijk 

Uitzondering hierop maken we als je ingeschreven staat voor een opleidingsgroep of training, waarvoor op dat moment een wachtlijst bestaat: 

 • Als iemand van de wachtlijst jouw plek kan en wil innemen, verschuiven we jouw inschrijving kosteloos naar de volgende groep van dezelfde opleiding of training, waarin op dat moment plaats is. Je hoeft dan geen annuleringskosten te betalen.  

 • Om boekhoudkundige redenen betaal je wel de factuur van de opleiding of training waarvoor je oorspronkelijk stond ingeschreven (in plaats van de nieuwe opleiding of training), met inachtneming van de daarbij geldende betalingstermijn van 30 dagen.  

Te weinig deelnemers 

 • Als er minder dan 8 deelnemers voor een opleiding of training op locatie zijn, kunnen we deze zonder verdere gevolgen annuleren. We zullen je hiervan uiterlijk 14 kalenderdagen van tevoren op de hoogte stellen. 

 • Heb je de kosten voor een geannuleerde opleiding of training nog niet voldaan, dan vervalt je betalingsverplichting automatisch.  

 • Heb je de kosten voor een geannuleerde opleiding of training al wel (deels) voldaan, dan storten we jouw (deel)betaling binnen 5 werkdagen terug. 
   

Overmacht 

 • Van overmacht is sprake als op een opleidings- of trainingsdag een trainer of de trainingslocatie niet beschikbaar is door ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden/ernstige ziekte van een naaste, brand, overstroming, epidemie of een vergelijkbare situatie: 

 • Bij overmacht doen we er alles aan om een vervangende trainer, locatie of datum te regelen. Als het ons niet lukt om op de opleidings- of trainingsdag zelf een vervangende trainer of locatie te vinden én wij voor deze opleidings- of trainingsdag binnen 6 maanden ook geen alternatieve datum kunnen regelen, dan mag je jouw deelname aan het desbetreffende onderdeel van de opleiding of training kosteloos annuleren. Het door jou betaalde bedrag voor dit onderdeel of deze dag storten we vanzelfsprekend binnen 5 werkdagen terug op je rekening. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vervolgschade, die ontstaat doordat een opleidings- of trainingsdag verzet of definitief geannuleerd moet worden. 

      Ziekte 

 • Kan je zelf door bijv. ziekte op één of meer opleidings- of trainingsdagen niet aanwezig zijn, dan mag je de gemiste dag(en) inhalen bij de eerstvolgende groep, mits dit organisatorisch haalbaar voor ons is. 

 • Omdat we hiervoor bij onze trainingslocatie extra kosten moeten maken, brengen we je hiervoor €75 per inhaaldag in rekening en de eventuele meerkosten van overnachting en maaltijden. 

 • Moet je door ziekte je deelname aan een opleiding of training onverhoopt helemaal annuleren, dan gelden de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden. 
   

Betaling en restitutie van opleidingskosten 

 • Ons verzoek tot het doen van de tweede (en eventueel t/m de derde) deelbetaling ontvang je uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de eerste opleiding dag via een mail.  
  De betalingstermijn van deze tweede of volgende deelbetaling(en), die je via overschrijving kan voldoen, is 30 dagen, mits de opleiding of training niet binnen deze periode start.  

 • Voldoe je de tweede en eventueel volgende betalingstermijn niet op tijd, dan ben je van rechtswege in verzuim en kunnen we eventuele kosten die we moeten maken om jouw betaling toch te ontvangen aan je doorberekenen. Deze kosten berekenen we op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is volgens het ‘Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten’. 

 • Heb je op enig moment recht op restitutie van (een deel van) de opleidings- of trainingskosten, dan storten we dit bedrag binnen 5 werkdagen terug op jouw rekening. 

 

 


Copyright op het lesmateriaal 
 

 • Het lesmateriaal en de oefeningen die je voor, tijdens of na de opleiding of training van ons krijgt uitgereikt of toegezonden mag je na afloop van de opleiding of training houden. Het copyright op dit lesmateriaal berust bij Jeannette Branderhorst, HumanSpirit. 

 • Het lesmateriaal is voor eigen gebruik. 

 • Syllabus en overig lesmateriaal mag behouden worden. 

      Klachtenregeling 

 • We doen ons uiterste best om jou leerzame en fijne opleidings- en trainings dagen te bezorgen en we doen dit vanuit zuiverheid, afgestemd op de groep. 

 • Ben je onverhoopt na afloop van een opleiding of training toch niet tevreden, laat ons dit dan binnen 30 kalenderdagen weten via lauraavanos@hotmail.com.  Alleen dan kunnen we jouw klacht verhelpen. Laura van Os is door HumanSpirit aangewezen als onafhankelijke derde om een bindende uitspraak te doen. 
  Laura van Os haar specialisaties zijn: Software engineer en life coach 

 • Uiteraard behandelen we je klacht vertrouwelijk. Jouw klacht en de afhandeling ervan worden zorgvuldig geregistreerd en 3 jaar lang bewaard, gerekend vanaf het moment van ontvangst van je klacht. 

 • Vermeld in je mail duidelijk wat je klacht is, waarom je bezwaar maakt en wat je hoopt dat wij daaraan zullen doen. 

 • We sturen je binnen 1 week een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van je klacht en doen ons best je klacht binnen 4 weken af te handelen. Mocht deze termijn toch niet haalbaar zijn, dan stellen we je hiervan binnen 3 weken na ontvangst van je klacht schriftelijk op de hoogte en vertellen je ook waarom we de behandeling van je klacht moeten uitstellen en wanneer je wel uitsluitsel kan verwachten.

 

 

 

bottom of page